Statut

Prosimy o uregulowanie w I kwartale każdego roku składki członkowskiej w wysokości 200 zł/rok od szkoły a w przypadku osób idywidualnych 20 zł. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat.


>>>> Jednolity tekst Statutu

Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce jest organizacją społeczno-kulturalną, wspierającą szkoły, które z racji swojego wieku, tradycji i zasług uznawane są w za najstarsze w kraju - w szczególności poprzez wspomaganie szkół w bieżącej działalności dydaktyczno-wychowawczej, a także utrwalanie i upamiętnienie dotychczasowej ich działalności, opartej na tradycyjnym modelu wychowania i nauczania oraz dbanie o rozwój szczególnie uzdolnionych uczniów.

Cele działania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce jest realizacja zadań ze sfery publicznej w zakresie:
1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Działalności naa rzecz dzieci i młodzieży.
3. Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Pielęgnowanie najlepszych tradycji wychowawczych i dydaktycznych stanowiących trwały dorobek kultury polskiej.
5. Upowszechnienie pozytywnych wartości, na których tradycyjnie budowano wychowanie i nauczanie w Polsce.
6. Pogłębianie i utrwalanie więzi członków Stowarzyszenia.
7. Zachęcanie absolwentów, towarzystw miłośników poszczególnych szkół do wspierania materialnie macierzystych zakładów edukacyjnych w celu poprawy ich zabytkowej bazy architektonicznej i zasobów pomocy naukowych.
8. Działalności na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk.================================================================

Informacja

Informuję, że 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer KRS 0000073630.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie można dokonywać dopiero w roku 2019 za rok 2018, co wynika z przepisów dotyczących rejestracji stowarzyszeń.

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk